Bram Taktor

Verloop behandeling

Aanmelding
U kunt uzelf via de mail of telefonisch aanmelden. Nadat ik uw aanmelding heb ontvangen, neem ik telefonisch contact met u op voor het inplannen van een intake gesprek.

Belangrijk om te weten
Ik heb géén contracten met een zorgverzekeraar. Daardoor ben ik vrijer in de wijze waarop ik een behandeling vorm geef en kan dus goed afstemmen. Tevens is er minder administratieve last waardoor ik meer tijd kan besteden aan behandelingen. Het heeft echter ook gevolgen voor de vergoeding van de gesprekken. Zie hiervoor de informatie bij tarieven.

Om een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar is het nodig dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts voor een psychologische behandeling binnen de basisggz. Deze verwijzing kan uw huisarts naar mij toesturen via zorgdomein of u kunt deze zelf meenemen naar het intake gesprek. Het is belangrijk wanneer u vergoeding van de gesprekken van uw zorgverzekering wilt krijgen, dat de verwijsbrief bij de intake aanwezig is. Indien er geen verwijsbrief aanwezig is, worden gesprekken bij uzelf in rekening gebracht.

Intake
De intake is een gesprek om met elkaar kennis te maken en inzicht te krijgen in de klachten/problemen waarvoor u hulp zoekt. Daarbij zal er aandacht zijn voor de aard, ernst en samenhang van klachten en de context waarbinnen deze klachten zijn ontstaan en blijven bestaan. We kijken naar uw persoonlijke stijl in het omgaan met deze klachten. We brengen daarvan de sterke kanten in kaart en vertalen deze naar mogelijkheden om met uw hulpvraag aan de slag te gaan.

Een psychische klacht of probleem raakt vaak niet alleen u, maar heeft ook invloed op de mensen om u heen. Daarom vind ik het fijn om bij een intake of gedurende een behandeling een belangrijke persoon uit uw omgeving te ontmoeten. Om te kijken wat het voor hen betekent en wat hun visie is op uw klachten, voor een breder en vollediger perspectief. Daarnaast kunnen mensen uit uw omgeving u ook helpen om uw problemen en klachten te overwinnen. Als ze weten hoe, kan dit helpen en het proces van verandering voor u verlichten en verkorten. Indien u dit niet wenst, is dat natuurlijk ook geen probleem.

Tweede gesprek
In het tweede gesprek stellen we een behandelplan op. Onderdeel van dit behandelplan is het doornemen van de Honos+ vragenlijst. Dit is een meetinstrument een meetinstrument dat standaard gebruikt wordt om de zorgvraagzwaarte te bepalen en waarbij de scoring uitgedrukt wordt in een zorgvraagtype (ten behoeve van de vergoeding van de zorgverzekering). Na het maken van het behandelplan zal er (met uw toestemming) een korte schriftelijke terugkoppeling plaatsvinden aan uw verwijzer over het starten van de behandeling en plan van aanpak.

Behandeling
Een behandeling binnen de basis GGZ wordt over het algemeen gezien als een kortdurende behandeling van maximaal 11 sessies (intake gesprek niet meegerekend). De methodes waar ik tijdens een behandeling gebruik van maak komen voort uit: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, kortdurende psychodynamische psychotherapie, EMDR en provocatieve therapie. In de behandeling zal de nadruk vooral liggen op het komen tot verandering in het hier en nu en wat minder op het terugkijken naar de ontstaansgeschiedenis in het verleden.

Naast gesprekken maak ik regelmatig gebruik van E-health (internetbehandeling) via Therapieland. Dit kan helpen om buiten de gesprekken extra informatie in te winnen, oefeningen te doen en extra handvatten te vinden om anders om te gaan met bepaalde situaties.

Een behandeling binnen de basis GGZ kan toereikend zijn om de klachten geheel te laten verbleken, maar niet altijd. Dit is niet erg. De behandeling is er vooral op gericht weer een gevoel van regie te ervaren over uw klachten, meer stabiliteit en vertrouwen te krijgen in de mogelijkheden om zelf de klachten terug te dringen. Dus als u niet voldoende klachtenvrij bent, heeft u in ieder geval wel voldoende handvatten en vertrouwen ontwikkeld om zelfstandig verder te werken aan klachten vermindering.

Aan het einde van de behandeling zullen we samen terugkijken naar welke belangrijke inzichten u heeft opgedaan, naar de ontwikkeling, maar ook hoe dit vast te houden en verder uit te bereiden. Bij het afsluiten van de behandeling zal er een afsluitende brief naar uw verwijzer gaan met daarin kort de bevindingen vanuit de intake, de doelen voor behandeling en het verloop van de behandeling.

Online behandeling
Naast face tot face behandelingen is het ook mogelijk om een behandeling of enkele sessies online te doen. Dit geldt zowel voor een individuele behandeling als voor relatiegesprekken. Het heeft mijn voorkeur om de intake wel face to face te doen. Mijn ervaring is dat live contact zorgt voor een beter algehele indruk van de klachten en u als persoon. De vervolggesprekken kunnen dan online gedaan worden. In verband met privacy voorwaarden doe ik dat via de beeldbel mogelijkheden van Therapieland.

Een probleem of een klacht?
Indien u een klacht heeft over de inhoud van een behandeling of mijn bejegening, dan stel ik het op prijs, dat u dit in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet lukken of onbevredigend verlopen dan kunt u terecht bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Ik ben als lid van de LVVP automatisch aangesloten bij deze klachten- en geschillenregeling.  De LVVP maakt gebruik van de ervaren klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, waar u een beroep op kunt doen. Als lid van de LVVP  ben ik automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken voor het verder behandelen van de klacht. Lees eventueel wat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zegt over de klachtenregeling.

Waarneming
Bij vakantie is er op indicatie een mogelijkheid tot waarneming bij collega's van de Dennenkamp psychologen. Indien dit aan de orde is kunnen we dat ter zijner tijd bespreken en afstemmen.